Pravidla závodu – Bike Prague

Pravidla závodu

POŘADATEL

Pořadatelem závodu Bike-Prague je Česká asociace zážitkového sportu, z.s., Přívozní 1064/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7. IČ: 05580421

REGISTRACE

 • Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami závodu Bike-Prague.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele a/nebo v místě určeném Pořadatelem.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí  připsání startovného na účet Pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.
 • Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do tří dnů od registrace, bude přihláška stornována.
 • Startovné je nevratné.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY

 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Závod je nutné zdolat vlastní silou. Není možné využívat elektrokola ani jiný přídavný pohon.
 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na řídítkách, pevně a viditelně) a elektronický čip.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase pořadatelem.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Účastník závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Během závodu je závodníkům na trati zakázáno používat sluchátka.
 • Časový limit pro dokončení závodu je 6hodin od startu závodu.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@bike-prague.cz.
 • Ceny pro vítěze nejsou právně vymahatelné.
 • Každý účastník je povinen si  přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.bike-prague.cz.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.